برای عزیزان دربند

 این عکس  انگار انبوهی از درد را بر جانم می نشاند. این عکس…

حسی که از زنجیره های سبز انسانی شروع شد و تا لحظه لحظه های همیشه ام ادامه یافت. بهت آغاز شده از  23خرداد تا آتش ِ عصرانه ای که بی سمت و سو بود، 25 خرداد و رسالت سکوتمان در پهنای بی مانند آزادی، 26 خرداد که درختان سبز ولیعصر به احترام قدم های سبزمان ایستاده تر می نمودند، 27 خرداد… 28 خرداد… بغض خون گرفته 30 خرداد… 18 تیر بی سرانجام، نماز جمعه ، روز قدس… عاشورا عاشورا عاشورا…

تا همین امروز که با یاد عزیزان دربند دوباره لبریز گریه شدم… با یاد آنان که برای آزادی، اسیر شدند.اسیر خاک، اسیر میله ها، اسیر عشقی که به این سرزمین و انسانیت داشتند، اسیر خودخواهی انسان نماها…

تمام این روزها و یاد تمام عزیزان را با این عکس مرور می کنم و می گریم…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s